Какъв вид и в какъв срок следва предприятието да представи Годишен отчет за дейността си на НСИ (статистиката)?

Срокът за представяне на ГОД в НСИ от ЕТ не е обвързан с размера на приходите от продажби, нито с вида на счетоводното записване (едностранно или двустранно), а със законовия акт, съгласно който се подава Годишната данъчна декларация в НАП.

Ако подавате Годишна данъчна декларация в НАП по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), срокът за представяне на ГОД в НСИ е 30.06.

Ако подавате Годишна данъчна декларация в НАП по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), срокът за представяне на ГОД в НСИ е 30.06.

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност през 2021 година (Приложение 11)

Ако Вие сте предприятие, което през 2021 г. е реализирало приходи и разходи под 500 лева, попълвате декларацията, като избирате позиция “Декларирам, че предприятието е осъществявало дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева”. Декларацията се подава в ИС „Бизнес статистика“ или заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Същото приложение се попълва и от лицата, които декларират, че не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Те подават декларацията единствено в ИС „Бизнес статистика“, на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или в съответните териториални структури на НСИ на хартиен носител.