Еднократно извършване, обикновено в края на годината, на обработка на счетоводните документи и годишно счетоводно приключване.

Подходящо за фирми на патент или длуги данъчнозадължени лица, за които не се изисква текущо през годината периодична отчетност и/или текущата такава са си я свършили сами през годината.

Възможни са варианти с договор за обработка на счетоводната информация и опция за ангажимент на съставител на отчетите от наша страна, както и само на техническо изпълнение по изготвянето на отчетите.

  • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни документи и изготвяне на Годишен отчет за дейността и с възможност за представянето му на НСИ.
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея, с възможност за представянето й в НАП, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне  на платежни документи.
  • Изготвяне на Годишен финансов отчет съдържащ Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения,   и подготовка за представянето му в Търговския регистър;