Финансов анализ на фирмата

 • Обща оценка на приходите
 • Обща оценка на разходите
 • Детайлизиран анализ на показателя „разходи на 100 лв. приходи“
 • Сравнителен анализ на относителните дялове на разходите
 • Анализ на разходите по икономически елементи
 • Анализ на разходите за заплати
 • Анализ на обръщаемостта на ДМА и КА
 • Анализ на задълженията към доставчици
 • Анализ на средния период на събиране на вземанията от клиенти
 • Анализ на рентабилността на собствения капитал
 • Анализ на критичния обем на продажбите
 • Анализ на ликвидността и финансовото състояние на фирмата

Консултации и анализи

Устни и писмени консултации по счетоводни и данъчни въпроси, анализи по предоставени счетоводни баланси, оборотни ведомости и други отчетни документи.

Заплаща се на час или по споразумение.