• Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване;
  • Консултации в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи дейността на клиента;
  • Консултации и съдействие при изготвяне на статистически отчети.
  • Консултации по оптимизиране на разходите за дейността;
  • Изработка на Бизнес план и консултации при банково кредитиране;
  • Консултации във връзка с наемането на персонал;
  • Консултации и финансов анализ на дейността.