Извършване на услугата изготвяне и/или подаване на Декларация / Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ:

  • Изготвяне на Декларацията – с предоставени данни от измерени фактори на работната среда и условията на труд;
  • Подаване на декларацията по електронен път – Интернет с електронен подпис – с изрично писмено пълномощно от задълженото лице;
  • Изготвяне и подаване на Уведомление по електронен път – Интернет с електронен подпис – с изрично писмено пълномощно от задълженото лице.

Подава се от всички работодатели, юридическите и физическите лица с нает персонал и от търговски дружества с работещи съдружници.

Съдържа данни за задълженото лице, данни за предприятието, данни за организацията и управлението на безопасността и здравето при работа и данни за условията на труд, свързани с осъществяваната дейност.

Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието.

Срокът за подаване на декларацията е до 30 април на следващата година. 

Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срока за подаване на декларацията.

Съгласно чл.4 от Наредбата, Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път.

Декларацията, съответно уведомлението, се подават по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен или упълномощен представител притежават универсален електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Успешно приетите и одобрени декларации се публикуват в Публичен регистър в 30 дневен срок от датата на получаване на входящия номер.