Пакет „Наети лица”

В пакета са включени следните услуги:

Трудови договори

 • назначаване, уволняване, промяна на трудови договори;
 • регистриране в НАП на трудови договори и допълнителни споразумения

Работна заплата

 • изчисляване и начисляване на РЗ и обезщетения;
 • оформяне ползвани отпуски – платени, неплатени;
 • изготвяне на разчетно-платежна ведомост;

Осигурителни вноски

 • Изчисляване на осигурителни вноски и данъци;
 • изготвяне на преводни нареждания за осигурителни вноски и данъци;
 • внасяне на осигурителните вноски;

Обслужване пред НАП

за персоналния регистър

 • изготвяне на документи (декл. Обр. 1 и Обр. 6) и подаване на информация за персоналния регистър;
 • справки при необходимост

Обслужване пред НОИ

за болнични листи

 • обработка болнични и др.документи във връзка с тях – описи, придружителни писма, регистри и представянето им в НОИ;
 • пакетиране с декларации от лицата, банкови писма и други необходими документи

Пакетната цена се формира от основна (базова) цена и броя на наетите лица.

Обслужване пред Бюрото по труда – пакет

Включва:

Обслужване пред Бюрото по труда

за наети лица по програми за заетост

 • изготвяне на декларации, справки, отчети, писма и други документи във връзка с отчитането на наетите по програми пред БТ
 • изготвяне на копия от трудови договори, преводни нареждания и други

Пакетната цена се формира от основна (базова) цена и броя на договорените с Бюрото по труда лица.

Изготвяне на РПВ

Еднократно или ежемесечно изготвяне на разчетно-платежна ведомост за наети лица с предоставени изходни данни.
Цената се формира от основна (базова) цена и броя на наетите лица.

Изготвяне и регистрация на трудови договори

Еднократно – 10 лв. за 1 лице

Други документи

 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Разработване на Вътрешни правила за работната заплата