Извършване на регистрация на ЕТ или търговско дружество в Търговския регистър:

  • заявка от клиента;
  • упълномощаване от клиента с нотариално заверено пълномощно;
  • изготвяне на изискуемите документи;
  • представяне и получаване на документите в ТР, плащане на такси.

Необходими действия по регистрация на фирма

ООД /ЕООД/ – избор на име на дружеството и проверка за неговата уникалност; изготвяне на дружествен договор /учредителен акт/; нотариална заверка на декларация с образец от подписа на управителя; изготвяне на декларация за търговска дейност по чл.142 ТЗ; внасяне на минималния изискуем учредителен капитал в набирателна банкова сметка и получаване на удостоверение от сътветната банка; плащане на необходимите държавни такси по учредяване; внасяне на документите в Агенция по вписванията чрез подаване на заявление.

ЕТ – избор на име на търговеца и проверка за неговата уникалност; нотариална заверка на декларация с образец от подписа на управителя; изготвяне на декларация по чл.57 и 58, ал.2 и 4 ТЗ; плащане на необходимите държавни такси по учредяване; внасяне на документите в Агенция по вписванията чрез подаване на заявление.

Ако ни упълномощите да направим всичко това от Ваше име, за Вас остават само нотариалните заверки.

Цена на услугата

Регистрация на фирма е от 30 лв. до 200 лв.,   според обхвата на услугата.