Пакет „Абонаментно обслужване“

За фирми:
– на патент
– без регистрация по ЗДДС
– с регистрация по ЗДДС

В пакета са включени:

Абонаментно счетоводно обслужване, вкл.:

 • изграждане и поддържане на счетоводна система на предприятието;
 • разработване и консултации за приемане на счетоводна политика;
 • разработване на Индивидуален сметкоплан на предприятието;
 • разработване Правила за документооборота;
 • изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план;
 • въвеждане и осчетоводяване на първични счетоводни документи в електронната база данни чрез специален софтуер: приходи и разходи; продажби – касови отчети; заплати; осигуровки; амортизации; банкови документи; други счетоводни документи – МО, счетоводни справки и др.;
 • изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС, подаване в ТД на НАП;
 • данъчно обслужване пред Данъчната администрация – ДДС, декларации, проверки;
 • текуща аналитична отчетност;
 • систематизирана изходяща информация

Годишен финансов отчет

 • годишно приключване;
 • създаване и разпечатване при необходимост на основните финансови отчети – Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и други произволни справки и отчети;
 • изготвяне на Годишна данъчна декларация и подаване в НАП;
 • изготвяне на Годишен отчет за дейността и представянето му в НАП и Националния статистически институт;
 • изготвяне на Годишен финансов отчет.

Регистрация

 • изготвяне и подаване патентна декларация за започване на дейност; промяна в  дейността; прекратяване;
 • изготвяне и подаване заявление за регистрация по ЗДДС;
 • изготвяне и подаване заявление и уведомление за подаване на данни по електронен път в НАП и НОИ;

Цена – заплаща се абонаментна  такса.

Нашата ценова политика е гъвкава и е в зависимост от индивидуалните потребности на клиентите. Конкретната стойност на абонаментното обслужване се определя от спецификата на дейността на клиента, от обема на работата – конкретните поети ангажименти от страните, броя на обработваните документи, наличието, броя и валутата на банкови сметки, броя и характера на обектите, складовете и номенклатурите, нает персонал.