Разработка и изготвяне на различни вътрешно-нормативни документи на предприятия – правилници, наредби, заповеди и други, необходими за организацията на дейността им.

  • Изработка на Правилник за документооборота на предприятие
  • Изработка на Правилник за вътрешния ред в предприятие
  • Изработка на вътрешни правила за организация на работната заплата на предприятие

Правилник за документооборота

Издава се  на основание на чл. 44 от Закона за счетоводството. С този правилник за документооборота се осигурява своевременно отразяване и документиране на стопанските операции и на измененинята, които те отразяват в обектите на отчитане. Документооборота е съвкупност от предварително установени пътища за движение на счетоводните документи от момента на тяхното съставяне или получаване в предприятието, до момента на предаването им за съхраняване в счетоводния архив на предприятието, или държавния архивен фонд или унищожаването им. Документирането на стопанските операции се осъществява при спазване разпоредбите на Закона за счетоводството и изискванията на този правилник. Системата от счетоводни документи и документооборота осигурява информация при вземането на правилни управленски решения, а така също и при данъчния и финансов контрол.

Правилник за вътрешния трудов ред

Издава се от работодателя на основание чл. 181 от Кодекса на труда.
С ПВТР се конкретизират правата и задълженията както на работодателя, така и на всички работници и служители, урежда организацията на трудовия процес и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на ефективността на труда. В него се определят  възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, регламентира се разпределянето на работното време, почивките и отпуските, трудовата дисциплина и дисциплинарните нарушения и наказания.

Правилник за организация на работната заплата

Правилата се изготвят в съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация. С тях се определят реда и начина за формиране на средствата за работна заплата, определянето и изменението на основните месечни заплати, вида и размера на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване, системата за заплащане на труда и периода на изплащане на работните заплати.

Свържете се с нас и ни информирайте конкретно от какви вътрешно-нормативни документи имате нужда и ще уточним условията и сроковете за изработката им. Цената е по споразумение и е в зависимост от обема, срока и сложността на заявката ви.