С нашата услуга ние:

  • ще извършим вместо Вас цялата процедура по заличаване на ЕТ;
  • ще изготвим необходимите документи за извършване на процедурата по заличаване на ЕТ;
  • ще попълним необходимата документи вместо Вас, което изисква специални познания;
  • ще подадем необходимите документи в НОИ и НАП и ще получим от тях съответните удостоверения;
  • ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси;
  • ще подадем вместо Вас необходимите заявления в Търговски регистър към Агенцията по вписванията;
  • ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим всичко вместо Вас на умерени конкурентни цени.

Съгласно чл.60а от ТЗ основанията за заличаване на ЕТ са следните:

  1. при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негова писмена молба;
  2. при смъртта му – по писмена молба на наследниците;
  3. при поставянето му под запрещение – по писмена молба на настойника или попечителя.

От изключително значение е дали ЕТ е пререгистриран, каква дейност и в какви размери е развивал. След обстойно изучаване на активността на ЕТ може да бъде направен правен анализ на процеса, който предстои и действията, които ще трябва да бъдат предприети за да бъде осъществена целта на процедурата. За тази цел ни е необходима конкретна информация относно ЕТ, къде е седалището му, какви са активите, какви договори има сключени, има ли заеми или кредитни линии, кои са кредиторите му, има ли необслужени задължения и неизпълнени договори и т.н.
За обстоен анализ на вашия казус, както и конкретни отговори на вашите въпроси, моля заповядайте в нашия офис.

Цена за услугата

Заличаване на ET  е   според обхвата на услугата.