Пакет „Обработка счетоводни данни”

на база първичен счетоводен документ:

  • за нерегистрирани по ДДС лица – 1,00 лв.;
  • за регистрирани по ДДС лица – 1,50 лв.

еднократно изготвяне на Годишен отчет за дейността:

  • до 50 док. – 100 лв.;
  • до 100 док. – 150 лв.;
  • над 100 док. – по дог.

Извършва се обикновено в края на годината с предоставени първични счетоводни документи.
Сключва се договор за обработката на счетоводните данни и възлагане съставянето на ГОД.
Варианти: със и без ангажимент за представянето на ГОД на институциите.

Изготвяне на ГОД и Годишна данъчна декларация

Изготвяне на Годишен отчет за дейността и съставяне на Годишна данъчна декларация на база предоставени готови обработени данни. Договаряне на ангажиментите.

Цената е по договаряне.

Съставяне на първични счетоводни документи

фактури; преводни нареждания; касови ордери; други счетоводни документи

Заплаща се на брой документ.

Консултации и анализи

Устни и писмени консултации по счетоводни и данъчни въпроси, анализи по предоставени счетоводни баланси, оборотни ведомости и други отчетни документи

Заплаща се на час или по споразумение.

Изготвяне на патентна декларация

Изготвяне на патентна декларация – 10 лв.

Годишна данъчна декларация на физическо лице

Изготвяне на годишна данъчна декларация на физическо лице (без ЕТ) – от 20 до 45 лв според сложността