Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса изисква строги мерки за
опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа
заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават
трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази
връзка, Народното събрание прие следните промени, свързани с данъчно-осигурителните
изисквания в периода на извънредното положение.

 1. Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с
  корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
 2. Удължаване на срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по
  годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
 3. През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база
  прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване със
  следните особености:
  – в случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация
  за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15.04 и след това
  се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
  – в случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна декларация за 2019
  г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея,
  в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера
  на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
  – корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от
  ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

  Посочените особености се дължат на това, че срокът за извършване на месечните
  авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната
  авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната
  данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите
  вноски за текущата година, е до 30 юни 2020 г.
  Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните:
  Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и
  март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до
  декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят.
  Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г.
  се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и
  15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За
  четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
 4. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на
  Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са
  избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за
  авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.
 5. Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по
  ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху
  приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на
  данъка върху дейността от опериране на кораби, до 30 юни 2020 г.
 6. Удължаване на срока за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 юни
  2020 г.
 7. Удължаване на срока до 30 юни 2020 г. за подаване на годишната декларация за
  облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като
  търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като
  земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и
  за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.
 8. Удължаване на срока за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по
  годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май
  2020 г. за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по
  смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски
  стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.
 9. Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на
  годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава
  непроменен – 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за
  довнасяне е 31.03.2020 г.
 10. По време на действие на извънредното положение се спира принудителното
  изпълнение по ДОПК, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се
  извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни
  дела. По искане на длъжниците публичните изпълнители може да извършват изпълнение
  върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности
  в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да
  се извършва въвод във владение.
 11. По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от
  публичните изпълнители на НАП освен в особено важни случаи.
  Националната агенция за приходите съветва клиентите си да отложат посещенията си
  в офис на НАП до преустановяването на извънредното положение, като дотогава
  използват електронните услуги, достъпни на https://inetdec.nra.bg/ с персонален
  идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на НАП продължават
  да работят и да извършват административно обслужване на клиенти при допълнителни
  мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

от НАП